Menü

Yolcu Hakları

THY'nin AB'nin 889 Sayılı Tüzüğünün 6 (1) Maddesi Üzerine Bildirimi

İşbu metin Avrupa Birliği’nin “EC Regulation (EC) No. 889/2002 sayılı tüzük kararı ile uyumludur. “SDR” “Özel Çekme Hakkı” biriminden Euro’ya, Poincre Francs değerinden Euro’ya yapılacak çevirime ilişkin verileri sadece rehber/yol gösterici yaklaşık değerler olup, para birimlerindeki değişime uygun olarak farklılık gösterebilir. Lütfen bu bildirimin işbu regulasyon ya da Montreal Konvansiyonu’na göre açılacak tazminat talepleri için dayanak gösterilemeyeceğini nazara alınız.

Havayolu Taşıyıcısının Yolcu Ve Bagajından Doğan Sorumluluğu


İşbu bilgilendirme özeti metni, THY’nin Avrupa Birliği çıkış ve Avrupa Birliği varışlı uçuşlarında (Birlik kurallarına ve Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre) uygulanacak düzenlemeleri belirlemektedir.

Ölüm Ve Yaralanma Halinde Sorumluluk

Yolcunun ölümü veya yaralanması nedeni ile sorumluluğumuz herhangi bir üst sınırlamaya tabi olmayacaktır. Yolcu ile ilgili tüm taleplerde, yolcunun müterafik kusuruna ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerini ileri sürme hakkımız bulunmaktadır. Ancak, yolcu ölümü veya yaralanması veya bedensel zarara uğraması halinde 113.1 SDR’ye kadar olan zararlarda herhangi bir sorumluluktan kurtulma defi öne sürmeyeceğiz. 113.1 SDR’nin üzerindeki taleplerde ise, Varşova Konvansiyonu’nun uygulandığı durumlarda kendimizin ve adamlarımızın her türlü tedbirleri aldığını veya almamızın imkansız olduğunu, Montreal Konvansiyonu hükümlerinin uygulandığı durumlarda, zararın meydana gelmesinde bir kusur ya da ihmalimizin bulunmadığını, ispat ile sorumluluktan kurtulma defini ileri sürebiliriz. Varşova Konvansiyonu ‘nun uygulandığı durumlarda, sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan rücuen tazmin taleplerinde sorumluluk limitinden veya defi haklarından feragat uygulanmayacaktır.

Ön Ödeme

Ölüm veya yaralanma halinde, tarafımızca gecikmeksizinve her halükarda tazminata hak kazanan gerçek şahısların teşhisinden itibaren 15 gün içinde söz konusu şahısların acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için müzayaka içine düştüğü nispette gerekli miktarda ön ödeme yapılır. Bu hükme halel gelmemek kaydıyla yolcu ölümü halinde bu ön ödeme miktarı yolcu başına 16 SDR karşılığından az olmayacaktır.

Hava Taşıması Esnasında Yolcunun Gecikmesi

Yolcunun gecikmesi durumunda, yolcunun müterafik kusuruna ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerini ileri sürebildiğimiz haller saklı kalmak kaydıyla, sorumluluğumuz aşağıda belirtilen limitlerle sınırlandırılmıştır. Varşova Konvansiyonu’nun uygulandığı durumlarda; zararınn önlenmesi için kendimizin ve adamlarımızn her türlü tedbirleri aldığını veya almamızın imkansız olduğunu ispat etmemiz halinde sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Montreal Konvansiyonu hükümlerinin uygulandığı durumlarda, zararın meydana gelmesinin önlenmesi için öngörülebilir tüm tedbirleri aldığımızı ya da bu tedbirlerin alınmasının imkansız olduğunu ispat etmemiz halinde, sorumluluğumuz bulunmamakatadır. Montreal Konvansiyonu’na göre sorumluluğumuz 4.694 SDR ile (yaklaşık 5 Euro) sınırlandırılmıştır.

Hava Taşıması Esnasında Bagajın Hasarı, Kaybı, Gecikmesi Hali

Varşova Konvansiyonu’nun Uygulandığı durumlarda Bagajın tahrip olması, kaybı, hasarı ya da gecikmesi durumunda yolcunun ya da hakların dayandırdığı kişinin müterafik kusuruna ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerini ileri sürebiliriz. Bunun dışında, zararın önlenmesi için kendimizin ve adamlarımızın her türlü tedbirleri aldığını veya almamızın imkansız olduğunu ispat etmemiz durumundaki sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu haller dışında sorumluluğumuz aşağıda belirtilen limitlerle sınırlandırılmıştır. Varşova Konvansiyonu’na göre sorumluluğumuz kayıtlı bagaj için kilogram başına 250 Poincare Franc (birçok ülkede yaklaşık 20 USD) ve kayıtsız bagaj için toplam 5 Poincare Franc(yaklaşık 400 USD) ile sınırlandırılmıştır. Zarar vermek kastıyla veya ihmalimiz olduğunun ispatı halinde bu limitler uygulanmaz.

Montreal Konvansiyonu'nun Uygulandığı Durumlarda

Bagajın tahrip olması, kaybı, hasarı ya da haklarını dayandırdığı kişinin mütefarik kusuruna ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerini ileri sürebildiğimiz haller saklı kalmak kaydıyla, sorumluluğumuz aşağıda belirtilen limitlerle sınırlandırılmıştır. Zararın meydana gelmesinin önlenmesi için öngörülebilir tüm tedbirleri aldığımızı ya da bu tedbirlerin alınmasının imkansız olduğunu ispat etmemiz halinde, sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kayıtlı bagajın, teslimden önce hasarlı olmaması kaydıyla, bagajın tahrip olması, kaybı, hasarı, halinde aşağıdaki limitler dahilinde kusurdan bağımsız bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak, kayıtsız bagaj durumunda sorumluluğumuz kusurumuzun ispat edilmesine bağlıdır. Bagajın tahrip olması, kaybı, hasarı ya da gecikmesi halinde Montreal Konvansiyonu’na göre sorumluluğumuz 1.131 SDR ile (yaklaşık 1.25 Euro) sınırlandırılmıştır. Gerek Montreal gerekse Varşova Konvansiyonu hükümlerine göre, kayıtlı Bagaj için uygulanabilir sorumluluk sınırlarını aşan Değer Bildirimi yapmak ve yürürlükteki Kurallarımıza uygun bir ücret ödemek koşuluyla, talep edebileceğiniz miktarı bildirdiğiniz ve ödemesini yaptığınız oranda artırma olanağına sahipsiniz. 

Bagaja İlişkin Dava Önşartı Şikayet İhbarı

Kayıtlı Bagaj hasarı halinde, bagajı taslim almaya yetkili kişi, hasarın öğrenilmesinden sonra derhal ve bagajın teslim alınışından itibaren en geç yedi gün içinde, gecikme halinde Bagajın kendisine teslime hazır bulundurulduğu tarihten itibaren yirmibir gün içinde tarafımıza yazılı ihbarda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde aleyhimize dava açamazsınız. Şikayet ihbarınızı yukarıdaki süreler içnde yazılı olarak yapmanız şarttır.

Sözleşme Akdedilen Ve Fiilen Taşıyan Havayollarının Sorumlulukları

Yolcunun sözleşme akdettiği havayolu ile seferi bilfiil icra eden taşıyan havayolunun birbirinden farklı olması halinde yolcu tazminat şikayetini ya da tazminat talebini her iki havayoluna yöneltebilir. Bilet üzerinde ismi ya da uçuş kodu verilen havayolu, sözleşme akdedilen havayolu sayılır.

Davalarda Süre Kısıtlaması (Hak Düşürücü Süre)

Tazminat davası, hava aracının varış yerine geldiği veya gelmesi gerektiği günden veya taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa, hasar ve zarara ilişkin her türlü dava ve talep hakkı düşer

Bildirimin Yasal Dayanağı

 

İşbu bildirim 1995 tarihinde La Haye’de değiştirilen 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu, yolcu taşımasında havayolunun sorumluluğuna ilişkin 1995 tarihli IATA anlaşması, bu anlaşmanın uygulanmasına dair 1995 tarihli IATA anlaşması ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu hükümlerine dayanmaktadır